GEEF JE MENING IN 3 STAPPEN

(5MIN)

NL Deze website helpt je stem makkelijk & snel te laten horen... Een aantal argumenten worden voorgesteld, pak de Top 3 waarmee jij akkoord bent (of beter, voeg je eigen ideën erbij) & verstuur die dan naar de officiële plek. 

FR Ce site vous aide à faire entendre votre voix facilement et rapidement ... Une liste d'arguments sont répertoriés, prenez le Top 3 avec lequel vous êtes d'accord et envoyez-le officiellement. FR

EN This website wants to help you make your voice heard easily & quickly ... Some arguments are listed, take the Top 3 you agree with & send it to the official place. EN 

1. VOORBEELD ARGUMENTEN 

 

2. PAK JE TOP 3 of EIGEN PUNTEN

3. VERSTUUR (=gratis & snel via It'sMe-app of eID-kaartlezer

!!! DEADLINE = 31/07 !!!

Fastfood in Tervuren, wat is hier zo slecht aan? 

HET PROBLEEM IN CIJFERS 

6 SCHOLEN  (4 in straal 400m)= 4000 LEERLINGEN

19% JEUGD MET OVERGEWICHT/OBESITAS

35km AUTO = CO² UITSTOOT VAN 1 CHEESEBURGER

2000+ MENSEN ZEGGEN 'NEE' in PETITIE

90.000kg AFVAL/JAAR in gemiddelde FASTFOOD

Ready for School

ONZE KINDEREN BESCHERMEN

Fastfood inplannen naast 6 scholen (3 basisscholen en 3 middelbare scholen), is dat een goed idee?

Studies (1, 2) tonen aan dat fastfood in een bereik van 400m van scholen een sterke correlatie heeft met verhoogde zwaarlijvigheid. In Engeland kiezen meer en meer steden voor "Fastfood Exclusion-Zones" bij scholen. 

Trash Picking

OVERLAST VOOR BUREN EN DOORGAAND VERKEER

Extra verkeer vergroot de reeds bestaande problemen rond verkeersveiligheid in dit gebied, dat reeds kreunt onder files. Hoge circulatie te voet/fiets gaat leiden tot repetitief stoppen van de N3 en gevaarlijke verkeerssituaties met overstekende kinderen, wat ook leidt tot een verslechtering van de lokale luchtkwaliteit.

Meer zwerfvuil/plastic wegwerpverpakkingen in de directe omgeving en het park.

Lange openingssuren leiden ook tot meer geluidsoverlast voor de buren, met ook risico op meer 'hang'-jongeren. 

Red Shopping Bag

​IMPACT OP LOKALE HANDELAARS

In een post-Covid19 tijdperk lijkt het de moment om lokale horeca en winkels te steunen, en niet industriële junkfood die vele kilometers moet afleggen. 

Het lokale beleidsplan van het huidige bestuur was ook om mensen naar het centrum te richten, en van de N3 geen grote "shop-boulevard" te maken. 

Building Plans

TEGENSTRIJDIG MET

2019-2025 BELEIDSVERKLARING

De aanvraag strookt niet met het mobiliteitsplan van Tervuren om sluipverkeer langs de N3 te ontmoedigen, om autoverkeer in het algemeen te verminderen en om baanwinkels expliciet te weren. Met geschatte 60 auto's per uur die in- en uitvoegen zal dit het fileprobleem op de N3 alleen maar versterken.

Burger Meal

VERKOOPT TERVUREN HAAR "ZIEL"?

 

Wat doet een tempel van de goedkope junkfood, industriëel verwerkte voeding van een multinational in één van de mooiste vlaamse gemeentes? Past een gebouw met opvallende/hoge lichtreclame, direct zichtbaar vanaf de steenweg, bij de historische buurt van het Africa museum, dé toeristische troef van Tervuren? De aanvraag is niet in akkoord met het ruimtelijk structuurplan van een groene en monumentale zone aan de Leuvensesteenweg.

Industrial Smoke

NIET-LOKALE VOEDING = HOGERE CO²

 

De uitstoot van CO² en methaan door industriële en bewerkte voeding, met name in het geval van een mondiale hamburgerketen, is enorm: ontelbaar malen hoger dan van lokale restaurants of zelf-bereide voeding. De schaalgrootte zet bovendien aan tot niet-duurzame modellen van landbouw, met uitputting en verschraling van de grond, dierenleed en enorme waterverspilling tot gevolg.

 

Hierbij een hele lijst bezwaren (ter inspiratie voor jouw eigen bezwaar)

 • Gebrekkige verkeersdata: De aanvraag is gebaseerd op gebrekkige en niet-representatieve verkeersdata daar de grootste school in de buurt (BSB) gesloten was voor vakantie en de meetmomenten buiten de verkeerspiekuren lagen.

 • Impact verkeer: Tegenstrijdig met Mobiliteitsplan. De aanvraag strookt niet met dit mobiliteitsplan, goedgekeurd op 30 juni 2020: het plan benoemt de beoogde locatie expliciet als probleem-kruispunt, het beoogt om verkeer langs de N3 te ontmoedigen en om autoverkeer in het algemeen te verminderen, en stelt baanwinkels expliciet te weren.

 • Veiligheid: Het voornemen draagt bij aan de onveiligheid van een bestaand verkeersknelpunt dat onder meer intensief gebruikt wordt door zwakke weggebruikers, te weten de leerlingen van 6 nabijgelegen scholen met in totaal meer dan 4000 leerlingen.

 • Ruimtelijke impact: Tegenstrijdig met beleid. De aanvraag strookt in vele opzichten niet met het beleid van de Gemeente Tervuren om het monumentale en groene karakter van Tervuren te beschermen, meer groen te stimuleren, verkeer te ontmoedigen en baanwinkels te weren. Het voorstel bedreigt de leefbaarheid, het aanzien en de waarde van de aanpalende buurten, met effecten voor buurtbewoners en Tervuren in het algemeen.

 

 • Buurtoverlast: Een snelrestaurant met lange openingstijden veroorzaakt overlast voor omwonenden en weggebruikers door meer (verkeers-)bewegingen te produceren met bijkomende luchtvervuiling en lawaai.

 

 • Impact op ontwikkeling van het centrum : De aanvraag gaat in tegen het mobiliteitsplan en structuurplan van de gemeente Tervuren om het centrum tot een bloeiende handelskern te maken en de horeca hier te concentreren, en om verdere lintvorming aan de randen te stoppen door expliciet baanwinkels te weren.

 

 • Lokale handelaars: De aanvraag frustreert de doelstellingen van het “Tervuren winkelhier” beleid om lokale middenstand te steunen, specifiek de ondernemers die zich inzetten voor duurzame, eerlijke, lokale handel. Een verschuiving van inkomsten is voorspelbaar met negatieve impact voor de lokale winkels en restaurants in het gebied, reeds kwetsbaar en verzwakt na de COVID-19 crisis.

 

 • Tervuren FairTradeGemeente sinds 2012? Het voorstel strookt niet met het verbintenis van de gemeente aan de doelstellingen van Fair Trade international en de investeringen die vele gevestigde middenstanders in de gemeente aan deze doelstellingen hebben gedaan.

 

 • Afval en openbare netheid: De komst van een snelwegrestaurant met grote hoeveelheden verpakkingsafval zal zorgen voor een enorme productie aan afval, waarvan bovendien veel als zwerfvuil in de omgeving terecht zal komen. Dit is niet aanvaardbaar voor de omwonenden, en een slecht uithangbord voor bezoekers van Tervuren, met name in het park en toeristen op weg naar het Afrikamuseum.

 

 • Milieu: De uitstoot van CO² en methaan door industriële en bewerkte voeding, met name in het geval van een mondiale hamburgerketen, is groot: ontelbaar malen hoger dan van lokale restaurants of zelf-bereide voeding. De schaalgrootte zet bovendien aan tot niet-duurzame modellen van landbouw, met uitputting en verschraling van de grond, dierenleed en enorme waterverspilling tot gevolg.

 

 • Overgewicht jeugd: Het voornemen brengt het Vlaamse jeugd gezondheidsbeleid in gevaar. 1 op de 5 kinderen in Vlaanderen lijdt aan overgewicht of obesitas, en onderzoek laten een direct verband zien tussen snelrestaurants in de buurt van scholen en overgewicht. Scholen worden geacht samen te werken met de omgeving van jongeren om gezonde voeding te stimuleren en zo het groeiende probleem van overgewicht te bestrijden; de gemeente kan hierin sturen middels omgevingsbeleid voor de betrokken 6 scholen.

 • .... 

 

 

 

 

De officiële informatie van Tervuren over de plannen: https://bit.ly/tervurenplans 

 

Hoe kunt u uw bezwaar indienen?

1. Door op de onderstaande link van de overheidswebsite te klikken en een officiële klacht in te dienen (dit kan anoniem). Aangezien dit een overheidswebsite is, moet u uw ID- of verblijfskaart gebruiken om toegang te krijgen tot deze site met uw eID-kaartlezer of de ItsMe-app)

LINK: https://bit.ly/complaintervuren 


2. Door een aangetekende brief naar de gemeente Tervuren te sturen
Dit betekent dat de brief moet worden geregistreerd op het postkantoor om ervoor te zorgen dat de gemeente moet tekenen voor ontvangst. Indien anoniem en niet getekend, wordt de brief niet als klacht geregistreerd.

Wat kan je nog meer doen?
Word hier lid van de facebookpagina https://bit.ly/boycottfastfoodterv & Deel naar zoveel mogelijk buren en vrienden! 
Onderteken de i-petitie https://bit.ly/tervurenpetition (deze geldt niet officiëel maar toont wel aan de media dat veel mensen tegen zijn)

Interessante links (NL)

 
 

UNE MULTINATIONALE DU FASTFOOD À TERVUREN,

PRÈS DE 6 DE NOS ÉCOLES?

PARTICIPEZ À UNE TERVUREN SAINE

Ce site vous aide à faire entendre votre voix facilement et rapidement.

Une liste d'arguments sont répertoriés ci-dessous. 

DONNEZ VOTRE AVIS EN 3 ÉTAPES (5MIN)

1. LISEZ LES EXEMPLES D’ARGUMENTS  

 

2. COPIEZ VOTRE TOP 3 (en NL, surfez ici!)

3. ENVOYEZ (=gratuit & rapide via l'App It'sMe ou lecteur eID) 

!!! DEADLINE = 31/07 !!!

Un fastfood à Tervuren, quel est le problème? 

LES CHIFFRES 

6 ÉCOLES (4 à 400m)= 4000 ÉLÈVES

19% JEUNES EN SURPOIDS/OBÈSES en BELGIQUE

35km VOITURE = CO² DE 1 CHEESEBURGER

2000+ ONT DÉJÀ DIT 'NON' via LA PÉTITION

90.000kg DÉCHETS/AN dans FASTFOOD moyen

Ready for School

PROTÉGER NOS ENFANTS

Prévoir un fastfood à proximité de 6 écoles (3 écoles primaires et 3 écoles secondaires), est-ce une bonne idée?

Des études (1, 2) démontrent que le fastfood dans un rayon de 400m autour d'une école est fortement corrélé à une augmentation du surpoids.

 

En Angleterre, de plus en plus de villes optent pour la création de 

"Fastfood Exclusion-Zones"

près des écoles. 

Trash Picking

NUISANCES POUR LE VOISINAGE ET LA CIRCULATION

Le trafic supplémentaire aggrave les problèmes existants dans cette zone, qui souffre déjà de nombreux embouteillages. Une circulation à pied/à vélo plus intense mènera à des arrêts plus fréquents sur la N3 et des situations dangereuses avec le nombre d’enfants qui traversent. Sans compter la dégradation locale de la qualité de l’air.

Plus de déchets sauvages/emballages jetables en plastique dans l’environnement direct et le parc.

 

Les heures d’ouverture très larges génèrent aussi plus de nuisances sonores pour le voisinage, et le risque de voir le lieu transformé en endroit ‘où traîner’ pour les jeunes. 

Red Shopping Bag

IMPACT SUR LE COMMERCE LOCAL

En cette période post-Covid19 il est plus approprié de soutenir les magasins et les restaurants locaux, et non pas le junkfood industriel qui parcourt de trop nombreux kilomètres pour parvenir jusqu'à nous. ​

 

Le plan stratégique local établi par l'équipe actuellement au pouvoir est destiné à orienter le public vers le centre de Tervuren et non pas de transformer la N3 en « boulevard du shopping» anonyme. 

Building Plans

CONTRADICTIONS VS.

LE PLAN 2019-2025

 

La demande va à l’encontre du plan de mobilité de la commune visant à décourager le trafic sur la N3, à réduire la circulation automobile en général et à exclure explicitement les magasins périphériques.

 

Avec 60 voitures estimées par heure qui entrent et sortent sur la Chaussée de Louvain, cela ne fera qu'aggraver les problèmes de congestion déjà paralysants.

Burger Meal

TERVUREN VEND-ELLE SON ‘ÂME’ ?

 

Que vient faire un "temple" du junkfood bon marché, une multinationale qui vend de la nourriture industrielle transformée, dans une des plus belles communes de Belgique?

 

Comment peut-on envisager un bâtiment aux enseignes lumineuses hautes et très visibles à proximité du quartier historique du Musée d’Afrique, l’attraction touristique la plus importante de Tervuren ? La demande n’est pas en accord avec le plan urbanistique qui prévoit une zone verte et monumentale sur la Chaussée de Louvain.

Industrial Smoke

NOURRITURE NON-LOCALE

+ de CO²

 

L’émission de CO² et de méthane de l’alimentation industrielle et transformée, notamment dans le cas d’une chaîne mondiale de hamburgers, est énorme.

 

Infiniment plus élevée que celle des restaurants locaux ou d’alimentation préparée maison. L’exploitation à grande échelle encourage également des modèles d'agriculture non durables, entraînant l'épuisement et l'appauvrissement des sols, la souffrance des animaux et un énorme gaspillage d'eau.

Voici une liste d'objections (pour vous inspirer, ajoutez vos propres objections si possible)

 • Données de trafic inadéquates: La demande est basée sur des données de test faussées et non représentatives car la plus grande école de la région (BSB) a été fermée pour les vacances et les heures mesurées étaient en dehors des heures de pointe.

 • Impact sur le trafic: Plan contradictoire avec la mobilité. L'application n'est pas conforme à ce plan de mobilité, approuvé le 30 juin 2020: le plan mentionne explicitement l'emplacement prévu comme intersection problématique, il vise à décourager la circulation le long de la N3 et à réduire la circulation automobile en général, et interdit explicitement les pistes .

 • Sécurité: L'intention contribue à la sécurité d'un goulot d'étranglement de la circulation existant qui est utilisé de manière intensive par les usagers de la route faibles, à savoir les élèves de 6 écoles voisines avec un total de plus de 4000 élèves.

 • Impact ubranistique: contradictoire avec la politique mise en place. L'application est à bien des égards incompatible avec la politique de la municipalité de Tervuren visant à protéger le caractère monumental et vert de Tervuren, à stimuler davantage de verdure, à décourager la circulation et à empêcher les magasins de vente au détail. La proposition menace la qualité de vie, l'apparence et la valeur des quartiers adjacents, avec des effets pour les résidents locaux et Tervuren en général.

 

 • Nuisance de voisinage: Un restaurant de restauration rapide avec de longues heures d'ouverture cause des nuisances aux résidents locaux et aux usagers de la route en produisant plus de mouvements (de circulation) avec une pollution de l'air et du bruit supplémentaires.

 

 • Impact sur le centre du village: l'application va à l'encontre du plan de mobilité et du plan structurel de la municipalité de Tervuren pour faire du centre un centre commercial florissant et pour concentrer l'industrie de la restauration ici, et pour arrêter la formation de ruban sur les bords en excluant explicitement les pistes. .

 

 • Commerçants locaux: l'application contredit les objectifs de la politique «Tervuren shopping here» pour soutenir les PME locales, en particulier les entrepreneurs qui s'engagent pour un commerce local durable et équitable. Un changement de revenu est prévisible avec un impact négatif sur les magasins et restaurants locaux de la région, déjà fragiles et affaiblis après la crise du COVID-19.

 

 • Tervuren = Commune FairTrade depuis 2012? La proposition n'est pas conforme à l'engagement de la municipalité envers les objectifs de Fair Trade International et aux investissements que de nombreuses entreprises de la classe moyenne établies dans la municipalité ont faits pour atteindre ces objectifs.

 

 • Déchets et propreté publique: L'arrivée d'un restaurant d'autoroute avec de grandes quantités de déchets d'emballages entraînera une énorme production de déchets, dont une grande partie finira également dans l'environnement sous forme de déchets. Ce n'est pas acceptable pour les résidents locaux, et un mauvais signe pour les visiteurs de Tervuren, en particulier dans le parc et les touristes en route vers le musée de l'Afrique.

 

 • Environnement: Les émissions de CO² et de méthane des aliments industriels et transformés, en particulier dans le cas d'une chaîne mondiale de hamburgers, sont importantes: d'innombrables fois plus élevées que celles des restaurants locaux ou des aliments faits maison. L'échelle encourage également les modèles d'agriculture non durables, entraînant l'épuisement et la mise à l'échelle du sol, la souffrance animale et un énorme gaspillage d'eau.

 

 • Jeunes en surpoids: l'intention met en danger la politique de santé des jeunes flamands. 1 enfant sur 5 en Flandre est en surpoids ou obèse, et la recherche montre un lien direct entre les restaurants rapides à proximité des écoles et le surpoids. Les écoles devraient coopérer avec l'environnement des jeunes pour promouvoir une alimentation saine et lutter ainsi contre le problème croissant de l'obésité; la municipalité peut piloter cela par une politique environnementale pour les 6 écoles concernées.

 

 • ....

Les informations officielles de Tervuren sur les plans: https://bit.ly/tervurenplans 

Comment pouvez-vous enregistrer votre objection?

1. Sur le site Web ci-dessous. Peut être anonyme, mais vous devrez utiliser votre carte ID/de séjour pour accéder

(avec lecteur de carte ou l'application ItsMe) 

LIEN: https://bit.ly/complaintervuren


2. Par lettre recommandée: pour cela, enregistrez la lettre à la poste. La commune devra signer pour réception.

Si elle est anonyme et non signée, la lettre ne sera pas enregistrée comme une plainte.

DATE LIMITE D'OBJECTION: 31 juillet 2020

 

Que faut-il dire? Prenez des idées dans le texte NL

Vous voulez plus d'idées? Allez ICI pour un modèle de lettres. Celles-ci ont été traduites en néerlandais car c'est la langue dans laquelle la plainte est déposée. Vous voulez dire quelque chose de différent? Mettez simplement votre texte dans Google Translate - très efficace!

Voici un modèle de lettre pour votre objection https://bit.ly/lettertervuren

Que pouvez vous faire d'autre?
Rejoignez la page facebook : 
https://bit.ly/boycottfastfoodterv

Signez l'i-pétition (Déjà 2000 signatures, ce qui attire l'attention des médias) : https://bit.ly/tervurenpetition

A fastfood in Tervuren, what's the problem? 

THE NUMBERS 

6 SCHOOLS(4 in radius 400m) = 4000 students

 

19% BE YOUTH WITH OVERWEIGHT/OBESITY

35km by CAR = CO² OF 1 CHEESEBURGER

1950+ say 'NO' in running PETITION

90,000kg WASTE /YEAR in average FAST FOOD

 

OBJECT IN 3 STEPS (5MIN)

1. READ EXAMPLES OF ARGUMENTS  

 

2. COPY YOUR TOP 3 (from NL text!)

3. SEND (=free &  easy with It'sMe app or eID card reader) 

!!! DEADLINE = 31/07 !!!

Ready for School

PROTECT OUR CHILDREN

Planning fast food within 400m distance of schools (3 primary schools and 3 secondary schools), is that a good idea?

Studies (1, 2) show that fast food in a range of 400m of schools has a strong correlation with increased obesity.

 

In England, more and more cities are opting for "Fast Food Exclusion Zones" around schools.

Trash Picking

NUISANCE FOR NEIGHBOURS & TRAFFIC

 

Additional traffic increases already existing road safety problems in this area, which is already suffering under traffic jams. High circulation on foot/bike will lead to repetitive stopping of the N3 and dangerous traffic situations with children crossing, will also lead to a deterioration of the local air quality.

More litter/plastic disposable packaging in the immediate vicinity and park.

Long opening hours also lead to more noise nuisance for neighbours, with the risk of more 'lingering' youngsters.

Red Shopping Bag

LOCAL SHOPS & RESTAURANTS

In a post-Covid19 era it seems to be the time to support local hospitality and shops, and not industrial junk food that has to travel many kilometers to reach us.

The local strategic plan of the current administration was also to direct people towards the center of town, and not to turn the N3 into some large anonymous "shop boulevard".

Building Plans

INCONSISTENT WITH 2019-2025 STRATEGIC PLAN

The application is not in line with Tervuren's mobility plan to discourage traffic along the N3, to reduce car traffic in general and to explicitly exclude runway shops.

 

With an estimated 60 cars per hour entering and leaving the Chaussée de Louvain, this will only exacerbate the ongoing daily congestion problem.

Burger Meal

IS TERVUREN SELLING

ITS "SOUL"?

 

What does a "temple" of cheap junk food, industrially processed by a multinational do in one of the most beautiful Belgian municipalities?

 

Does a building with very visible/high illuminated advertising, directly visible from the road, fit in the historical neighbourhood of the Africa museum, THE tourist asset of Tervuren? The application also contradicts urbanistic structure plans of a green and monumental zone on the Leuvensesteenweg.

Industrial Smoke

NON-LOCAL FOOD = MORE CO²

Emissions of CO² and methane from industrial and processed foods, especially in the case of a global burger chain, are enormous: countless times higher than from local restaurants or home-made foods.

They also encourage unsustainable models of agriculture, resulting in soil depletion and impoverishment, animal suffering and enormous water waste.

Hereby a long list of objections (for inspiration for your own objection)

 • Inadequate traffic data: The request is based on inadequate and unrepresentative traffic data because the largest school in the area (BSB) was closed for holidays and the measurement times were outside the peak traffic hours.

 • Traffic Impact: Contradictory to Mobility Plan. The application is not in line with this mobility plan, approved on June 30, 2020: the plan explicitly mentions the intended location as a problem intersection, it aims to discourage traffic along the N3 and to reduce car traffic in general, and explicitly prohibits runway shops. Even if a shop was present before, they're in no way comparable in impact and scale. 

 

 • Safety: The intention contributes to the unsafety of an existing traffic bottleneck that is used intensively by weak road users, namely the pupils of 6 nearby schools with a total of more than 4000 pupils.

 • Spatial impact: Contradictory to commune policy. The application is in many ways inconsistent with the policy of the Municipality of Tervuren to protect the monumental and green character of Tervuren, to stimulate more greenery, to discourage traffic and to prevent big retail shops. The proposal threatens the quality of life, the appearance and the value of the adjacent neighborhoods, with effects for local residents and Tervuren in general.

 

 • Neighborhood nuisance: A fast-food restaurant with long opening hours causes nuisance for local residents and road users by producing more (traffic) movements with additional air pollution and noise.

 

 • Impact on the development of the center: The application goes against the mobility plan and structural plan of the municipality to make the center a flourishing hub and to concentrate the catering industry here, and to stop further ribbon formation on the edges by explicitly excluding big shop boulevards.

 

 • Local shops & restaurants : The application frustrates the objectives of the “shopping here” policy to support local SMEs, specifically the entrepreneurs who are committed to sustainable, fair, local trade. A shift in income is predictable with negative impact on the local shops and restaurants in the area, already fragile and weakened after the COVID-19 crisis.

 

 • Tervuren FairTradeCity since 2012? The proposal is not in line with the municipality's commitment to the objectives of Fair Trade International and the investments that many established businesses in the municipality have made to these objectives.

 

 • Waste and public cleanliness: The arrival of a drive-in restaurant with large amounts of packaging will result in a huge production of waste, much of which will also end up in the environment as litter. This is not acceptable to local residents, and a bad sign for visitors to Tervuren, especially in the park and tourists around the Africa Museum.

 

 • Environment: The emissions of CO² and methane from industrial and processed food, especially in the case of a global hamburger chains, are large: countless times higher than from local restaurants or home-made food. The scale also encourages unsustainable models of agriculture, resulting in depletion of the soil, animal suffering and enormous wastage of water.

 • Overweight youth: The intention endangers youth health. 1 in 5 children in Belgium is overweight or obese, and research shows a direct link between fastfood restaurants near schools and overweight. Schools are expected to to promote healthy food the environment of young people and thus combat the growing problem of obesity; the municipality can steer this by means of an environmental policy for the 6 (and more) schools involved.

....

The official information of Tervuren about the plans: https://bit.ly/tervurenplans 

How can you register your objection?

 

 1. Click on the website below :

This can be anonymous but you will need to use your ID/residence card

with your eID card-reader or the ItsMe app. Note it has to be in dutch. 

LINK: https://bit.ly/complaintervuren 

2. Send a registered letter : 

This means registering the letter at the post office to ensure the commune has to sign for receipt.

If anonymous and not signed, the letter will not be recorded as a complaint.

DEADLINE : 31 July 2020

 

Everything has been translated into Dutch as this should be the language the complaint is made in. Use the arguments here. Want to say something different? Just use google translate - is great for translating into Dutch! 

 

Here is a model letter for your objection https://bit.ly/lettertervuren 

 

What else can you do?

Join the facebook page

Sign the i-petition (close to 2000 already!) : https://bit.ly/tervurenpetition